Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

רשתות חברתיות של בוגרי השמה חוץ ביתית: בחינת מודלים של פיצוי, מיתון ותיווך לתיאור תרומת התמיכה החברתית לתפקוד ולרווחה נפשית בבגרות צעירה ולקשר שלהם עם אירועי חיים שליליים

המחקר עומד על מאפייני רשתות התמיכה החברתיות (מאפיינים מבניים, כמו גודל או הרכב הרשת, ומאפיינים איכותיים כמו שביעות הרצון מהתמיכה) הזמינות ל-345 בוגרי מסגרות חוץ ביתיות בישראל לאחר היציאה מהמסגרת, וחוקר את התפקיד שהתמיכה על מאפייניה השונים ממלאת בקשר שבין טראומות מוקדות לבין תפקוד ורווחה נפשית בבגרות צעירה. 

View the document Click here

קובץ לא נמצא.