Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

צעירים הבוגרים ממסגרות חוץ ביתיות: סקירת ספרות

עבודה זו סוקרת את הידוע על מצבם של צעירים אלו ואת החקיקה, המדיניות השירותים שהוכנו עבורם במקומות שונים בעולם. הסקירה כוללת מאמרים שהתפרסמו בספרות המקצועית ומידע שהתקבל בסקירה של אתרי אינטרנט רלבנטיים. הדגש בסקירה זו הוא על מידע שעשוי לסייע למקבלי החלטות בכל הרמות בעיצוב התהליכים לקידום רווחתם ושלומם של מתבגרים בהשמה חוץ ביתית ושל הצעירים המסיימים את שהותם במסגרות אלו ויוצאים לחיים עצמאיים.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.