Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

שירות אזרחי-לאומי מזווית הראייה של צעירים וצעירות בסיכון

המחקר מתאר ומעריך את השירות האזרחי-לאומי מזווית הראייה של בוגרי שירות משתי קבוצות של צעירים וצעירות: האחת היא של מי שמוגדרים כ"אוכלוסייה בסיכון", שהם מוקד המחקר הנוכחי, והשנייה היא קבוצת השוואה של מי שמשרתים במסלול הרגיל. 

באופן ספציפי נבדקו השאלות הבאות:

מה היו מאפייני השירות של הצעירים, ומה הייתה המשמעות עבורם של השירות שביצעו?

עד כמה עיקרון התועלת לציבור בא לידי ביטוי בחוויה של הצעירים במבט לאחור, מספר שנים לאחר שסיימו את השירות?

 מה המידה שבה היו אנשי צוות שהשפיעו על חייהם, ומה היו ההתייחסויות של הבוגרים למי שליוו אותם - הן מטעם העמותה והן מטעם המקום שבו שירתו?

האם הצעירים מכירים את הזכויות המגיעות להם ממקורות שונים בעקבות השירות, ועד כמה הם מיצו את הזכויות שנועדו לקדם את התפתחותם האישית?

מה מצבם של הצעירים בתחומי חיים שונים - השכלה, מגורים, תעסוקה והכנסה?

מה התפיסה העצמית של הצעירים מבחינת המצוקה הרגשית, שביעות רצון מהחיים ותחושת שליטה על הגורל והעתיד שלהם?

מה תפיסת העתיד של הצעירים ומה התכניות שלהם לשנים הקרובות? 

View the document Click here

קובץ לא נמצא.