Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

אווירה לימודית, ציפיות, תוכניות וצרכים בתחום ההשכלה בקרב חניכים בחסות הנוער

מטרת המחקר היא לתאר את האקלים הלימודי בקרב השכבות הבוגרות במעונות חסות הנוער, את התוכניות של הצעירים בתחום ההשכלה ואת הצרכים שהצעירים מזהים כיום בתחום זה. ממצאי המחקר עשויים לקדם למידה של הדרכים בהן ניתן לעזור לצעירים מבחינה לימודית בעת שהותם בהוסטל/פנימייה ולעודד תפיסת עתיד הכוללת ציפיות לרכישת השכלה גבוהה (על תיכונית). במחקר השתתפו בסה"כ 263 חניכים מ-36 מסגרות שונות של חסות הנוער. 

View the document Click here

קובץ לא נמצא.