Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

מחקר כמותי

1. ערכנו מחקר על מנת ללמוד על האווירה החינוכית במסגרות ההשמה והציפיות בתחום ההשכלה של ילדים במסגרות השמה בגרמניה ובישראל. השתמשנו בכלי מחקר זהים בשתי המדינות (בגרמניה השתתפו 237 צעירים מאומנה, פנימיות ומסגרות מגורים נתמכות. בישראל השתתפו 1374 צעירים מכפרי נוער ו-263 מחסות הנוער). הממצאים יפורסמו בקרוב!

2.  בישראל אנו מנתחים בסיסי מידע של שתי אוכלוסיות של ילדים, קבוצה אחת נבדקה כאשר הצעירים היו בני 19 והאחרת כאשר הם בני 27. אנחנו בוחנים את ההישגים האקדמאיים והמסלולים להשכלה גבוהה של הצעירים. לקריאה נוספת: דוח מחקר בנושא: ילדים נפגעי התעללות והזנחה השוהים במסגרות חוץ ביתיות והמטופלים בקהילה – רקע ותוצאות ובגיליון המיוחד של "מפגש  לעבודה חינוכית סוציאלית", כרך כ', גיליון 36 (עמוד 185).

3. בישראל ערכנו סקר בקרב המוסדות להשכלה גבוהה (N-37) שהתמקד במדיניות ובשירותים שלהם בעבור בוגרי השמה חוץ ביתית. ניתן למצוא את הדוח בקישור הבא: Interim Report-Policy and services for care leavers in higher education institutions in Israel

4. בגרמניה ערכנו סקר בקרב בוגרי פנימיות במוסדות להשכלה גבוהה (N=28) שבחן את המסלולים שלהם בתחום ההשכלה ואת מצבם כיום.