Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

קבוצות לבוגרי השמה

בישראל ובגרמניה הקמנו קבוצות של סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה שהם בוגרי השמה. הקבוצות משמשות הן לתמיכה הדדית והן על מנת לפעול לטובת צעירים בהשמה חוץ ביתית. קבוצות אלו מוגדרות קבוצות משימה. הקבוצה בישראל חברה לפנימייה באזור ירושלים והיא פועלת על מנת לחשוף את הצעירים בפנימייה לאוניברסיטה העברית. בגרמניה הקבוצה פועלת על מנת לקדם את הזכויות של בוגרי השמה לקבלת תמיכה לאחר היציאה לחיים עצמאיים. בנוסף, הקבוצה ארגנה סדנאות לצוותים ולצעירים במסגרות ההשמה.