Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

יצרנו קשר עם אנשי מפתח בשירותי הרווחה ובארגוני המגזר השלישי בגרמניה ובישראל במטרה להעלות את מודעותם למצבם של ילדים בהשמה ושל בוגרי השמה בתחום ההשכלה.

בישראל- הקמנו וועדת היגוי שכוללת נציגים מכפרי הנוער, מוסדות להשכלה גבוהה ומספר ארגוני מגזר שלישי. כתוצאה מכך נוצרו מספר שיתופי פעולה בין אוניברסיטאות/ מכללות, ארגוני מגזר שלישי וכפרי נוער.

בנוסף, ניסחנו נייר עמדה שמציג את נושא ההשכלה בקרב בוגרי השמה חוץ ביתית ואנו מפיצים אותו לגורמים הרלוונטיים.

בגרמניה- הקמנו קבוצה של נציגי מסגרות השמה חוץ ביתית שמגלים ענין בנושא ומוכנים לתמוך בפרויקט.