Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

יום חשיפה לאקדמיה לבוגרי התוכנית גשר לעצמאות

במסגרת הפרויקט התקיים יום חשיפה לאוניברסיטה לצעירים בוגרי פנימיות המשתתפים בתוכנית "גשר לעצמאות". היום כלל מידע על הכניסה לאקדמיה: תוכנית המכינה, יעוץ לבחירת תחום לימודים, בחינת סיכויי הקבלה וקבלה בהעדפה מתקנת. כמו כן, בפני הצעירים הוצגו מספר תחומי לימוד אפשריים על ידי מרצים בתחומים הללו. בנוסף, צעירה בוגרת פנימייה שהשתלבה באקדמיה שיתפה בהתמודדויות שלה כסטודנטית.