Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

סטודנטים בוגרי פנימיות למען צעירים בפנימיות

קבוצת סטודנטים בוגרי פנימיות המתקיימת באוניברסיטה העברית שפועלת למען קידום המודעות להשכלה גבוהה בקרב צעירים באחת הפנימיות באזור. במסגרת הפעילות הסטודנטים מבקרים בפנימייה וחניכי הפנימיות מגיעים לימי חשיפה באקדמיה. לפרוייקט מטרה כפולה- האחת הינה עידוד הצעירים בפנימיות להשתלב בהשכלה גבוהה ולפעול למען מטרה זו עוד בהיותם בתיכון. השניה הינה להעצים את הסטודנטים בוגרי הפנימיות ולאפשר להם קבוצת השתיכות של סטודנטים מרקע דומה לשלהם.