Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

מעברם לחיים עצמאיים של בוגרי פנימיות: גורמים אישיים (מגדר ואופטימיות) ובינאישיים (תמיכה חברתית) המנבאים את מצבם על סף היציאה מהפנימייה ושנה לאחר היציאה

מחקר אורך שנערך בקרב צעירים בפנימיות על סף סיום שהותם בפנימיה ובשנה שלאחר מכן. מטרת המחקר הנה לבחון את מצבם של צעירים מפנימיות על סף יציאתם לחיים עצמאיים (מוכנותם וציפיות עתידם), ולאחר יציאתם לחיי בגרות (הישגים בתחומי החיים השונים) וכן לזהות מהם המשתנים האישיים (נטייה לאופטימיות ומגדר) והחברתיים (תמיכת המשפחה, החברים ומסגרת ההשמה) התורמים לתפיסת מוכנותם של הצעירים ליציאה בהיותם בשנה האחרונה להשמה, ומהם המשתנים התורמים להסתגלות טובה יותר של הצעירים בתחומי החיים השונים כשנה לאחר עזיבת הפנימייה. המחקר בוחן אף האם הבדלים מגדריים בתחומים השונים שנבחנו.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.