Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

גורמים המנבאים מעבר מוצלח מהשמה חוץ ביתית לחיים עצמאיים: מאפיינים של הצעיר, רשת התמיכה החברתית והפנימייה

מחקר אורך שנערך בקרב צעירים בפנימיות על סף סיום שהותם בפנימיה ובשנה שלאחר מכן. המחקר בוחן את המאפיינים האישיים, גורמי התמיכה ומאפייני הפנימיה על סף עזיבת הפנימייה, המנבאים את מצבם של הצעירים בשנה הראשונה לאחר העזיבה. המחקר בוחן אף את השפעת התיווך של המוכנות לחיים עצמאיים על הקשר שבין המשתנים האישיים והסביבתיים ובין תוצאות חיוביות בתקופת המעבר לחיים עצמאיים. כמו כן, נבחן התיווך של ציפיות לשירות צבאי על הקשר שבין המשתנים האישיים והסביבתיים ובין הסתגלות לצבא.

לקובץ המלא: 

https://docs.google.com/file/d/0B8Fkkdz7jNYZeUFnbUhBVV9Tclk/edit?usp=sharing&pli=1