Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

הקשר בין תפקוד חינוכי והישגים לימודיים של חניכי פנימיות רווחה לבין מאפייניהם ותפקודם הרגשי וההתנהגותי

מחקר המתבסס על ניתוח משני של נתוני הרף באשר ל-5190 ילדים אשר שהו בפנימיות רווחה בין השנים 2008-2009. המחקר מציג מודל המתבסס על התיאוריה האקולוגית ומציג שורה של  מאפיינים של החניך, משפחתו, והשהות בפנימייה העשויים להסביר את השונות בתפקוד הלימודי והחינוכי של החניכים. 

View the document Click here

קובץ לא נמצא.