Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

הערכת מוכנותם של מתבגרים בפנימיות וצרכיהם לקראת עזיבת המסגרת והיציאה לחיים עצמאיים

במסגרת המחקר הוערכו על ידי אנשי הצוות בפנימיות הרווחה 197 חניכים תלמידי כיתה י"ב. מטרת המחקר הייתה לבחון את מידת המוכנות של הצעירים לקראת המעבר לחיים עצמאיים ואת הצורך שלהם בעזרה לצורך מימוש יכולות ומיומנויות הקשורות בחיים עצמאיים. המחקר נשען על תיאוריית החוסן כבסיס לזיהוי גורמים שעשויים להסביר את הצרכים ואת מידת המוכנות לקראת המעבר לחיים עצמאיים, ביניהם גורמים אישיים, משפחתיים וכאלה הקשורים בהשמה.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.