Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

סקירת ספרות- צעירים הבוגרים ממסגרות של השמה חוץ ביתית- אתגרים ושירותים

הסקירה מציגה את הידוע על מצבם של צעירים בוגרי השמה חוץ ביתית ואת השירותים הקיימים עבורם במקומות שונים בעולם. הסקירה כוללת מידע ממאמרים שהתפרסמו בספרות המקצועית ומידע שהתקבל בניתוח של אתרי אינטרנט רלוונטיים. הדגש בסקירה הינו על מתן מידע שעשוי לסייע למקבלי ההחלטות בכל הרמות לעיצוב תהליכים לקידום רווחתם ושלומם של צעירים השוהים במסגרות חוץ ביתיות ושל הצעירים הללו המסיימים את שהותם במסגרות ויוצאים לחיים עצמאיים.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.