Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים

ייעודה של היחידה לסייע  לחיילים משוחררים להשתלב בדרך הקצרה והיעילה בחיים האזרחיים. ייעוד זה מתממש על-ידי מתן ייעוץ והכוון אישיים, הדרכה, הסברה וסיוע חומרי לזכאים.

היחידה פועלת בתחומים הבאים :

  • הגדלת מספר החיילים המשוחררים הפונים ללימודים ולהכשרה מקצועית: תיכונית, מכינות קדם-אקדמיות, לימודים גבוהים וקורסים להכשרה מקצועית.
  • סיוע בהיקלטות בשוק העבודה.
  • סיוע כספי לזכאים בנושאי לימודים, הכשרה מקצועית ובנושאים אישיים על-פי תנאים כלכליים מוגדרים.

"חייל משוחרר" הזכאי לשירותי היחידה הוא מי שסיים שירות חובה בצה"ל, במשמר הגבול, בשירות בתי הסוהר או במשטרת ישראל, או השתחרר משירות קבע וגילו אינו עולה על 39 ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום תקופה זו מטעמי בריאות

לפרטים נוספים ויצירת קשר:

שירותי המענה הקולי:  03-7776785  בימים א'- ה' בין השעות 07:30 - 24:00. ביום ו' בין השעות 07:00 - 13:00

אתר היחידה: http:///www.hachvana.mod.gov.il

נציגויות היחידה ברחבי הארץ: http://www.hachvana.mod.gov.il/pages/yechida/netzigut.pdf