Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

ראויים לקידום

תוכנית "ראויים לקידום" מאפשרת למועמדים לנסות ולהתקבל למערך הלימוד האקדמי בדרך אחרת, הנוספת לדרך הרישום הרגילה – על בסיס העדפה מתקנת – על פי סולם ניקוד הנקבע על סמך פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע האישי של כל מועמד והאירועים שהתרחשו בעת לימודיו בתיכון. בדרך זו, האוניברסיטה פותחת את שעריה לאלו שסיכוייהם ההתחלתיים להתקבל ללימודים נמוכים כורח נסיבות חיים שאינן תלויות בהם, ומאפשרת לאותם "ראויים לקידום" לצעוד בנתיבי ההשכלה כשווים, בהתאם ליכולותיהם האובייקטיביות, תוך התחשבות בנסיבות חייהם.

על המעוניינים לנסות ולהתקבל ללימודים אקדמיים בערוץ זה לעקוב אחר הנחיות הרישום המתייחסות לתכנית "ראויים לקידום" במוסד הלימודים המבוקש והחוגים הפתוחים לקבלה במתכונת זו, לפעול על פיהן, ולידע את האוניברסיטה על מועמדותם לפרויקט עוד בבקשת ההרשמה.

לשם קביעת ניקוד "ראויים לקידום" יש לפנות לאגודה לקידום החינוך. עם קביעת הניקוד הסופי  על המועמד לפנות למוסד הלימודים בכדי לדעת האם הניקוד משפיע על תנאי הקבלה ואם כן, באיזה אופן והאם יוכל אכן להתקבל ללימודים כראוי לקידום. חשוב לציין כי לאגודה לקידום החינוך אין כל השפעה על קבלת המועמדים לאוניברסיטאות וכי כל אוניברסיטה מבצעת החלטה אוטונומית בקבלת התלמידים ובקביעת סך הנקודות המקנות העדפה מתקנת.

לתשומת לב המועמד, הטיפול בבקשות המוגשות לאגודה נמשך כחודשיים, ולפיכך על המועמדים להקדים ולהגיש את בקשתם לאגודה מבעוד מועד. תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה לקידום החינוך ישירות לאוניברסיטה (למעט בר אילן- שם יש לפנות ליחידה למעורבות חברתית) ובמקביל גם לפונה. על המועמד מוטלת האחריות לוודא שהניקוד להעדפה מתקנת עודכן באוניברסיטה.

לפרטים נוספים וליצירת קשר:

טלפון: 02-6441159

דוא"ל: liath@kidum-edu.org.il

אתר: ראויים לקידום