Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

בוגרי פנימיות חינוכיות בישראל: תפיסתם את הגורמים התורמים להצלחה והמעכבים הצלחה במעבר לחיים עצמאיים

במסגרת המחקר רואיינו 35 צעירים בין 4 ל-6 שנים לאחר סיום שהותם בפנימייה. המחקר הבחין בין צעירים המצליחים בחייהם הבוגרים לצעירים החווים קושי. זוהו חמישה מוקדים המבדילים בין הקבוצות: חווית השהות בפנימייה, חווית ההתמודדות עם קשיים לימודיים, תפיסת היציאה מהפנימייה, חווית השירות הצבאי והיכולת לבקש עזרה.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.