Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

בני נוער העומדים לסיים שהותם במעונות של חסות הנוער: הקשר בין מאפייני המתבגר ותמיכת הסביבה ומסגרת ההשמה לבין מוכנות לחיים עצמאיים, תפיסת העתיד וצרכים לקראת היציאה מהמסגרת

במסגרת המחקר הועברו שאלונים ל-116 צעירים בגילאי 16-18 במעונות חסות הנוער במטרה לבחון את מידת המוכנות שלהם להתמודדות עם המשימות שהחיים העצמאיים יציבו בפניהם, כיצד הם תופסים את עתידם, ומהם צרכיהם לקראת היציאה לעצמאות. 

View the document Click here

קובץ לא נמצא.