Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

מחקר מעקב אחר בוגרי

מחקר המתאר את מצבם של צעירים אשר שהו באומנה במהלך השהות בה ולאחר יציאתם לחיים עצמאיים בשורה של תחומי חיים. המחקר בחן את הקשר בין המאפיינים של הצעירים ושל הוריהם ושל השהות בהשמה החוץ ביתית לבין מצבם לאחר היציאה מהמסגרת. 

View the document Click here

קובץ לא נמצא.