Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

בשנים האחרונות גובר העניין במצבם של צעירים שהיו בפנימיות ובמשפחות האומנה. מחקרים ועדויות רבות מהשטח מראים שצעירים אלו מתמודדים עם קשיים רבים לאחר שסיימו את השהות שלהם במסגרת החוץ ביתית. בעקבות כך נעשים מאמצים לקדם מדיניות ושירותים שיוכלו לקדם את הצעירים, בעיקר אלו שאין להם תמיכה רבה ממשפחתם.

השתלבות במוסדות להשכלה גבוהה, אוניברסיטאות ומכללות היא אחת הדרכים היעילות ביותר להתקדם בחברה הישראלית ולבנות עתיד טוב יותר. אולם, רק מעטים יחסית מהבוגרים של המסגרות החוץ-ביתיות של פנימיות ומשפחות אומנה ממשיכים בלימודים.

במטרה לקדם את ההשתלבות של הבוגרים במסגרות ההשכלה הגבוהה נוצרה שותפות בינלאומית של אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. הפרוייקט פועל על מנת:
 

א. להגביר את העניין של ילדים בפנימיות ובמשפחות אומנה להשתלב במסגרות של השכלה גבוהה על ידי חשיפה לאקדמיה, למידע שיכול לתרום להם ולבוגרים כמותם שהצליחו להשתלב בלימודים.

ב. ליצור קבוצות לתמיכה הדדית ולהעצמה של בוגרי השמה הלומדים במכללות ובאוניברסיטאות. אנו מקווים שצעירים מובילים אלו יסייעו לשנות את המצב ויתרמו לכל חבריהם.

ג. ללמוד ממי שהצליחו להגיע להשכלה גבוהה כיצד הם עשו את זה ומי עזר להם, ולשתף את האחרים כדי שגם הם יוכלו להתקדם בלימודיהם.

ד. להשפיע על מוסדות להשכלה גבוהה ועל מעצבי מדיניות כדי שימצאו דרכים נוספות לסייע לבוגרים להשתלב במסגרות ההשכלה הגבוהה.

אנו מזמינים כל בוגר וכל מי שהבוגרים יקרים לליבו ליצור אתנו קשר ולהשתתף אתנו במאמץ להביא לשינוי!