Welcome, It's

Higher Education for Care Leavers without Family Support

הערכת השירות הלאומי לצעירים בסיכון מזווית הראייה של הצעירים

המחקר בחן את תפיסת הצעירות את השירות בשלוש נקודות זמן: בתחילת השירות, לקראת סיומו וכשנה לאחריו. נערכה השוואה בין קבוצת צעירות בסיכון, צעירות עולות לקבוצת השוואה של צעירות ששרתו בשירות הלאומי הרגיל. המחקר אף כולל ניתוח ראיונות איכותניים, מובנים שנערכו עם צעירות מקבוצת הצעירות בסיכון- המסיימות והבוגרות.

View the document Click here

קובץ לא נמצא.